หน้าแรก

banner-sample-850x410-3
banner-sample-850x410-4
sirinthorn
300226
23

     ดร. รัชดา พ่วงประสงคฺ์
คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
e-Mail : rachadaph@gmail.com

เยี่ยมชมศูนย์บรรณสารสนเทศ

ศูนย์บรรสารสนเทศ
ศูนย์บรรสารสนเทศ
แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรที่เปิดสอนได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สำนักงาน ก.พ. และสภาการพยาบาล ซึ่งเป็นองค์กรทางกฎหมายของวิชาชีพการพยาบาล

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  เพื่อให้ชุมชนดูแลและพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพได้อย่างยั่งยืน

หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี

เปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เพื่อผลิตบุคลากรทางการพยาบาลระดับผู้ช่วยพยาบาลตอบสนองความต้องการของสังคม