การวิจัย

คณะพยาบาลศาสตร์  ได้กำหนดนโยบายด้านการวิจัย ตำรา สื่อการสอน และเอกสารวิชาการ ดังนี้

- บริหารจัดการการพัฒนางานวิจัย ตำรา สอการสอน และเอกสารวิชาการอย่างเป็นระบบ
– พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย การเขียนตำรา เขียนเอกสารวิชาการ และจัดทำสื่อการสอนของ    อาจารย์
– ส่งเสริมการวิจัยทางการพยาบาล การสาธารณสุขและสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาสุขภาพสังคม
-สร้างเครือข่ายการวิจัยและการเขียนตำราร่วมกับสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชนและอื่นๆ
– ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย การเขียนตำรา การผลิตเอกสารวิชาการ และการสร้างสื่อการสอน
– จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัย ตำรา และเอกสารทางวิชาการ

 ระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยวิจัย งานวิชาการ และพัฒนาองค์กรแห่งการ เรียนรู้ของคณะพยาบาลศาสตร์
 หน่วยให้คำปรึกษางานวิจัยและวิชาการ
 รายชื่อกรรมการวิจัยปี 2555
แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย
แนวทางการประเมินโครงการวิจัย
ระบบกลไกการเผยแพร่
ระบบกลไกการให้คำปรึกษา
ระบบกลไกจัดการความรู้
ระบบกลไกพัฒนางานวิจัย
ระบบกลไกสร้างงานวิจัยร่วมกับชุมชน
ระบบและกลไกเสนอโครงร่างวิจัยเพื่อขอทุนภายใน56
จรรยาบรรณนักวิจัย
ขั้นตอนการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน
วิธีการดำเนินแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
ความหมายของลิขสิทธิ์

ข่าวสารการวิจัย
ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย ปีการศึกษา 2556
ด้วยศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนจาก สสส. สนับสนุนทุนวิจัยและทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2556 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่
(ทุนวิจัยภายนอก) ประกาศทุนสนับสนุนโครงการวิจัยประจำปี 2555  แก่อาจารย์ และนิสิต/นักศึกษาปริญญาเอก  ปริญญาโท  ปริญญาตรีและหรับพยาบาลวิชาชีพ โดยขยายเวลาการเสนอโครงการ  ถึงวันที่ 31  ธันวาคม  2555
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  เชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่เข้าประกวดบทความวิจัย  ประจำปี 2556  สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด  ได้ที่ www.nida.ac.th/researchaward2556  โดยส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์  ภายในวันที่  7  มกราคม  2556

ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ที่มีบทความงานวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์ที่ได้รับการตีพิมพ์ (ตั้งแต่ 1 มิ.ย.-30เม.ย.56) 

1.  ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กสิผล     อ.ภัทรา  เล็กวิจิตรธาดา   อ.อัจฉรา  จินายน
บทความงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพลต่อการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.  วารสาร มฉก.วิชาการ   (ค่าน้ำหนัก 0.25)  ปีที่ 15 ฉบับที่ 30 (ม.ค.-มิ.ย.55)

2. ผศ.ชนิกา เจริญจิตต์กุล    ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กสิผล
บทความวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ.  วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ค่าน้ำหนัก 0.50) ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.55)
3.อ.ดร.กนกพร นทีธนสมบัติ    ผศ.ดร.รัชนี นามจันทรา    อ.ดร.ปิ่นหทัย ศุภเมธาพร
คุณขนิตฐา  หาญประสิทธิ์คำ                         คุณสมจิต  หนุเจริญกุล                 คุณประทุม  สร้อยวงศ์
บทความวิจัยเรื่อง ผลลัพธ์ของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการดูแลสตรีที่เป็นมะเร็งเต้านม.   ชื่อวารสารสภาการพยาบาล (ค่าน้ำหนัก 0.50) ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.55)

4. อ.ดร.ชฎาภา ประเสริฐทรง
บทความวิจัยเรื่อง การนอกใจ:ใครสุข ใครทุกข์.   วารสารมฉก.วิชาการ (ค่าน้ำหนัก 0.25) ปีที่ 16 ฉบับที่ 31 (ก.ค.-ธ.ค.55)

5.  ผศ.ดร.วนิดา  ดุรงค์ฤทธิชัย
บทความวิจัยเรื่อง Knowledge, attitude,self-awareness,and factors affecting HIV/AIDS prevention among Thai University Students.    วารสาร : Southeast Journal of Tropical  Medicine and Public Health (ค่าน้ำหนัก : 0.75) November,2012

6.พัชรี1 อ.พัชร  รัศมีแจ่ม             ผศ.ดร.วนิดา  ดุรงค์ฤทธิชัย   ปริศนา1  อ.ปริศนา  อัครธนพล
บทความวิจัยเรื่อง ปัจจัยทำนายภาวะก่อนความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุในตำบลนาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ วารสารพยาบาลสาธารณสุข ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย.56)
7.215411 อ.นพนัฐ  จำปาเทศ
บทความวิจัย เรื่อง Hypogonadism  among  HIV-infected  men  in  Thailand International  Journal  of  STD & AIDS  Editors : Martin  Disher  and  John  White 2011 Impact  Factor : 1.086  Frequency : Monthly

8.215411 อ.นพนัฐ  จำปาเทศ
บทความวิจัย เรื่องการศึกษาระดับ Cystatin  C ในการบ่งชี้ความผิดปกติในการทำงานของไตในผู้ป่วยติดเชื้อเอสไอวีที่ได้รับยาทีโนโฟเวียร์  วารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 41 ฉบับที่ 2  เดือนสิงหาคม 2556   (ค่าน้ำหนัก 0.014)
9.วนิดา  ดุรงค์ฤทธิชัย , วิจิตร  วรรธนะวุฒิ ,  หทัยชนก  บัวเจริญ.  (2555).  การพัฒนาหุ้นส่วนสุขภาพสำหรับผู้เป็นเบาหวานโดยพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน.  วารสารพยาบาลสาธารณสุข,  26(2 พฤษภาคม-สิงหาคม.  หน้า  87-103.”   http://phpn.ph.mahidol.ac.th/Journal/No26_2.html

10. ผศ.ดร.วนิดา  ดุรงค์ฤทธิชัยพัชรี1 อ.พัชรี  รัศมีแจ่ม jariya1 อ.จริยา  ทรัพย์เรือง
บทความวิจัย เรื่องปัจจัยทำนายสมรรถนะการพยาบาลด้วยหัวใจของนักศึกษา   คณะพยาบาลศาสตร์    มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   วารสาร มฉก.วิชาการ   ปีที่16  ฉบับที่ 32 เดือนมิ.ย.2556 (ค่าน้ำหนัก 0.25)
11.อรพินท์1  ผศ.อรพินท์  สีขาว  rutchanee ผศ.ดร.รัชนี  นามจันทรา sutisee1 อ.สุทธิศรี  ตระกูลสิทธิโชค
บทความวิจัย เรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลหัวเฉียว วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 เดือนก.ย.-ธ.ค. 2556 (ค่าน้ำหนัก 0.5)

ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ที่มีผลงานวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (ตั้งแต่ 1 มิ.ย.-30 เม.ย.56)

1. อ.กนกวรรณ ฉันธนะมงคล
ผลงานวิชาการเรื่อง การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม ศัลยกรรม  และนรีเวช.  หน่วยงานที่รับรอง : ผู้ทรงคุณวุฒิที่ มฉก.กำหนด (ค่าน้ำหนัก 0.75)  มิ.ย.55

2.อ.ดร.กนกพร  นทีธนสมบัติ 
ผลงานวิชาการเรื่อง การดูแลสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์.  หน่วยงานที่รับรอง : วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  (ค่าน้ำหนัก 0.25) ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.55)
3.อ.ดร.กนกพร  นทีธนสมบัติ
ผลงานวิชาการเรื่อง ทฤษฎีการเปลี่ยนผ่าน : กรณีศึกษาสตรีตั้งครรภ์ปกติ.  หน่วยงานที่รับรอง : วารสาร มฉก.วิชาการ (ค่าน้ำหนัก 0.25) ปีที่ 16 ฉบับที่ 31 (ก.ค.-ธ.ค.55)

4. อ.ดร.ปิ่นหทัย ศุภเมธาพร
ผลงานวิชาการเรื่อง The Conceptualization  of  Professional  Nurse  Autonomy  วารสารพยาบาลศาสตร์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.56)

 

บทความวิชาการ

การใช้ยาให้ถูกต้องและปลอดภัยในผู้สูงอายุ  จากอาจารย์รัชนี  ผิวผ่อง
การเตรียมผู้ป่วยความดันโลหิตสูงก่อนกลับบ้านโดยใช้หลัก METHOD
เทคนิคการนวดคลายเครียด  จากกลุ่มวิชาอนามัุยชุมชนและจิตเวช
มะเร็งนรีเวชสามารถป้องกันได้
การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า จากอาจารย์ชนิกา  เจริญจิตต์กุล
เทคนิคการปกครองวัยรุ่นสมัยใหม่ จากอาจารย์ชนิกา  เจริญจิตต์กุล
มะเร็งเต้านม-ภัยร้ายที่ป้องกันได้  จากอาจารย์ชนิกา  เจริญจิตต์กุล
การมีอิริยาบทที่ถูกต้องเพื่อป้องกันภาวะกระดูกพรุน จากอาจารย์    ดร.นภาพร  แก้วนิมิตชัย
ศิลปะบำบัดในประเทศไทย  จากอาจารย์ศิริยุพา  นันสุนานนท์
การพ่นยาชนิด Metered dose Inhaler (MDI) ในเด็ก  จากอาจารย์สุดดารัตน์  สิมเสน
เทคนิคเพื่อ…การนอนหลับอย่างมีความสุข  จากอาจารย์อังสนา  เบญจมินทร์
โรคร้าย..ซ่อนอยู่..ไม่รู้ตัว จากอาจารย์อิสรีย์  เหลืองวิลัย
ศิลปะบำบัด  จากอาจารย์ศิริยุพา  นันสุนานนท์
 ความรู้สึกดีๆจากโครงการมฉก.บริการชุมชน  จากอาจารย์รัชนี  ผิวผ่อง
บทความวิชาการเรื่องรู้เท่าทันอันตรายจากโรคหลอดเลือดสมอง จากอาจารย์ปทุมทิพย์  อดุลวัฒนศิริ

 บทคัดย่องานวิจัย

KNOWLEDGE,ATTITUDES,SELF-AWARENESS,AND FACTORS AFFECTING HIV/AIDS PREVENTION AMONG THAI UNIVERSITY STUDENTS  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา  ดุรงค์ฤทธิชัย
บทคัดย่องานวิจัย เรื่องการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม (Rehabilitation of Elders With Dementia)  ผู้วิจัย : ผศ.ดร.รัชนี    นามจันทรา
บทคัดย่องานวิจัยเรื่อง การทบทวนการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ผู้วิจัย : ผศ.ดร.รัชนี    นามจันทรา
บทคัดย่องานวิจัยเรื่อง การพัฒนาการใช้กระบวนการพยาบาลในคลินิกของนักศึกษาพยาบาลโดยใช้กรณีศึกษา ผู้วิจัย : ผศ.อรพินท์  สีขาวและรศ.พรศิริ  พันธสี
ปัจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (Selected Factors Affecting-Promoting Behaviors of Undergraduate Students in Huachiew Chalermprakiet University) โดยอาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์  กสิผล ,อาจารย์ภัทรา  เล็กวิจิตรธาดา และ
อาจารย์อัจฉรา  จินายน
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ตำบลศรีษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ (Factors Influencing Health Promoting Behaviors of Prathom 4-6 Students in Watsrivareenoi School,Bang Soathong Subdistrict, Samutprakran Province)  โดยอาจารย์ชนิกา  เจริญจิตต์กุล และอาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์  กสิผล

วารสารมฉก.วิชาการ
วารสารมฉก.วิชาการปีที่ 13 ฉบับที่ 26 ม.ค.-มิ.ย.53

ข่าวสารการวิจัย
 ทุนวิจัยภายนอก
ประกาศทุนสนับสนุนโครงการวิจัยประจำปี 2555  แก่อาจารย์ และนิสิต/นักศึกษาปริญญาเอก  ปริญญาโท  ปริญญาตรีและหรับพยาบาลวิชาชีพ โดยขยายเวลาการเสนอโครงการ  ถึงวันที่ 31  ธันวาคม  2555
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  เชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่เข้าประกวดบทความวิจัย  ประจำปี 2556  สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด  ได้ที่ www.nida.ac.th/researchaward2556  โดยส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์  ภายในวันที่  7  มกราคม  2556

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยมีกำหนดประกาศรับข้อเสนอโครงการทางเว็ปไซต์ www.hsri.or.th ในวันที่ 15  ตุลาคม2555 ถึง 15  พฤศจิกายน  2555

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

facebook marketing