หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2556

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ภาษาอังกฤษ : Certificate  in  Practical  Nursing  Program

ชื่อประกาศนียบ้ตร
าษาไทย      : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
                    : ป.ผช.
ภาษาอังกฤษ : Certificate  in  Practical  Nursing

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เป็นหลักสูตรอบรม  มีจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  36  หน่วยกิต  โดยมีรายวิชาภาคทฤษฎี  26  หน่วยกิต  และรายวิชาภาคปฏิบัติ  10  หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                       8    หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ                               28  หน่วยกิต
2.1  พื้นฐานวิชาชีพ                                7  หน่วยกิต
2.2 หมวดวิชาชีพ                                 21 หน่วยกิต
- ภาคทฤษฎี                                         11 หน่วยกิต
- ภาคปฏิบัติ                                         10 หน่วยกิต

แผนการอบรม คลิกที่นี่

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญาของหลักสูตร
           คณะพยาบาลศาสตร์เชื่อว่า สุขภาพของมนุษย์ มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยที่สุขภาพเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของคุณภาพชีวิต การช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยให้คงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญ การให้การช่วยเหลือดูแลผู้ที่เจ็บป่วยในโรงพยาบาล เป็นบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในโรงพยาบาล ต้องส่งเสริมให้ผู้ป่วยสามารถดำเนินกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติให้เร็วที่สุด  ผู้มีภาวะเจ็บป่วยที่ไม่ซับซ้อนควรมีบุคลากรผู้ให้การช่วยเหลือดูแล (ผู้ช่วยพยาบาล)  ที่มีมาตรฐานเพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ป่วยและญาติ  ตลอดจนช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ เพื่อให้สามารถใช้เวลาในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพในระยะรุนแรง หรือมีความซับซ้อนได้

            ผู้ช่วยพยาบาลจึงต้องมีความรู้  และทักษะเพื่อให้การช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย กระทำหรือปฏิบัติต่อผู้ป่วยในสถานพยาบาลภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์  เพื่อให้ผู้ป่วยได้ับการดูแลอย่างมีคุณภาพ เน้นการให้การช่วยเหลือดูแลผู้ใช้บริการอย่างมีคุณธรรม มีจริยธรรม  โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

            การจัดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ได้จัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อสร้างผู้ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยที่มีความรู้ทักษะ  นอกจากนี้ยังคำนึงถึงความต้องการ ของสังคม  เกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรรวมทั้งให้ความสำคัญของคุณภาพการจัดการอบรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ ญาติ และเป็นผู้ช่วยพยาบาลที่มีความรับผิดชอบ ต่อบทบาท หน้าที่พร้อมจะรับใช้สังคม ดังปณิธานของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติว่า “เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม”

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
            หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สำเร็จการอบรมมีความสามารถ ดังนี้
1.  มีความรู้ และเข้าใจการทำงานของส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ ทั้งในภาวะปกติและผิดปกติ

2. มีความรู้ในเรื่องความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกสภาวะและสามารถตอบสนองความต้องการโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

3. ตระหนักถึงความมีคุณค่าขอ่งมนุษย์ที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้สามารถดำรงอยู่อย่างมีคุณภาพชีวิต

4. ปฏิบัติต่อผู้ป่วยและญาติในฐานะผู้ช่วยเหลือการพยาบาลตามขอบเขต  ความรับผิดชอบ  ในสถานบริการ

5. กระทำการช่วยเหลือดูแลขั้นพื้นฐาน  เพื่อการดูแลผู้ป่วยเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ

6. ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาลได้

7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนบริการการพยาบาลได้

8. มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

การจัดการอบรม
เพื่อให้การผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  การจัดการฝึกอบรมจึงเป็นหัวใจสำคัญที่จะส่งเสริมให้สัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จึงได้จักการฝึกอบรม  ดังนี้
1. จัดให้มีการเรียนรู้จากสิ่งที่ง่ายไปสู่สิ่งที่ยาก ซับซ้อนกว่าตามลำดับขอ่งการเรียนรู้ (Simple  to  Complex)

2. จัดให้มีการเรียนภาคทฤษฎีเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจพัฒนาการของชีวิตมนุษย์ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยชราทั้งในภาวะปกติและเมื่อเจ็บป่วยและสามารถนำไปให้การช่วยเหลือดูแลขั้นพื้นฐานได้

3. จัดให้มีการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยกับหุ่นจำลองในห้องปฏิบัติการพยาบาล

4. จัดให้มีการฝึกปฏิบัติในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์จริงภายใต้การสอนและนิเทศโดยอาจารย์พยาบาลและพยาบาลวิชาชีพอย่างใกล้ชิด

กำหนดการเปิดอบรม
ภาคการอบรมที่ 1 ปีการศึกษา 2556

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
1. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับ

2. อายุไม่ต่ำกว่า  16 ปี นับถึงวันเปิดอบรม

3. น้ำหนักไม่น้อยกว่า  40 กิโลกรัม  ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า  150 เซนติเมตร

4. มีสุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมหรือการปฏิบัติงาน

การคัดเลือกผู้เข้าอบรม
การคัดเลือกผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย
1. โดยการสอบคัดเลือกของคณะพยาบาลศาสตร์

2. โดยการรับเข้าตามโครงการพิเศษ

ระบบการอบรม
มหาวิทยาลัยแบ่งเวลาในแต่ละปีการอบรมออกเป็นภาคการอบรมปกติและภาคอบรมฤดูร้อน  ดังนี้
ภาคการอบรมปกติมี  2  ภาค  คือ ภาค1 และ ภาค 2  แต่ละภาคมีเวลาอบรมไม่ต่ำกว่า  16  สัปดาห์  ภาคอบรมฤดูร้อนมี  1  ภาค  มีระยะเวลาอบรมไม่ต่ำกว่า  8  สัปดาห์

ระยะเวลาการอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรนี้ต้องใช้ระยะเวลาอบรม  1  ปี  ไม่น้อยกว่า  2  ภาคการอบรมปกติ แต่ไม่เกิน  4 ภาคการอบรมปกติ

การแต่งกายในระหว่างการอบรม
ภาคทฤษฎี   ให้แต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ภาคปฏิบัติ   แต่งกายสีขาว  ไม่สวมหมวก  ปักชื่อ  ชื่อสกุล  และชื่อหลักสูตรที่หน้าอกเสื้อด้านซ้ายสีชมพู  ติดป้ายชื่อสกุลที่หน้าอกด้านซ้าย

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

facebook marketing