หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

 

  1. ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนด้วยหัวใจ  แก่กลุ่มเป้าหมายในหน่วยบริการปฐมภูมิของสถานบริการสุขภาพทุกระดับ และชุมชนโดยใช้องค์ความรู้ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องบนฐานของคุณธรรม  จริยธรรมภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย
  2. วิเคราะห์  แก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์งานโดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ
  3. บริหารจัดการการบริการพยาบาลให้กับกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพบนหลักของการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายและการใช้ทรัพยากรชุมชน
  4. ปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรสุขภาพ เจ้าหน้าที่อื่น ๆ และประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพอย่างเหมาะสม 
  5. ทำวิจัย หรือสังเคราะห์องค์ความรู้ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติพยาบาล และสุขภาพผู้ใช้บริการ
  6. สื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
  7. มีภาวะผู้นำ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  8. ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555

 1. ชื่อหลักสูตร

      พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

      MASTER OF NURSING SCIENCE  PROGRAM  IN  COMMUNITY  NURSE  PRACTITIONER

 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

      พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)

      พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)

      MASTER OF NURSING SCIENCE (COMMUNITY NURSE PRACTITIONER)

      M.N.S. (Community Nurse Practitioner) 

 3. วิชาเอก

      -

 4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

38  หน่วยกิต

 

5. รูปแบบของหลักสูตร

     5.1 รูปแบบ

           หลักสูตรระดับปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2552

     5.2 ภาษาที่ใช้

           ภาษาไทย

      5.3 การรับเข้าศึกษา

           รับเฉพาะนักศึกษาไทย

     5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

           เป็นหลักสูตรเฉพาะของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติโดยตรง

     5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

           ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 10. สถานที่จัดการเรียนการสอน

      10.1 สถานที่ศึกษาภาคทฤษฎี

           10.1.1 ห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ      วิทยาเขตยศเส กรุงเทพมหานคร

           10.1.2 ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

      10.2 สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน

           10.2.1 ฝึกปฏิบัติการรักษาโรคขั้นต้นในหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยนอกและแผนกผู้ป่วยในของโรงพยาบาลชุมชน

          10.2.2 ฝึกปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ คือ เป็นพื้นที่มีประชากรในความรับผิดชอบในอัตราส่วน 1 : 10,000 คน และอัตราส่วนของครูพี่เลี้ยง : นักศึกษา 1 : 1 – 1 : 2  

1. ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของสถาบันและหลักสูตร

     1.1 ปณิธานของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

        มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจัดตั้งขึ้นด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งที่สำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณของบรมกษัตริย์ไทยและมุ่งบำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อสังคมด้วยการกระจายโอกาส สร้างความเสมอภาคในระดับอุดมศึกษา ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามบนพื้นฐานพระพุทธศาสนาและบูชาคุณธรรมของ              บรรพชน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติตระหนักถึงความรอบรู้ รู้ลึกและความชำนาญงาน อันเกื้อหนุนคุณภาพของทั้งบุคคล สังคม และประเทศชาติ จึงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพของการศึกษาเพื่อนำไป             สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างสรรค์บัณฑิตผู้รู้จริง ปฏิบัติงานได้จริงและแสวงหา สะสม ถ่ายทอดวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์

     1.2 ปรัชญาของคณะพยาบาลศาสตร์

        สุขภาพเป็นองค์ประกอบสำคัญยิ่งของคุณภาพประชากร การพยาบาลเป็นวิชาชีพที่สามารถพัฒนาสุขภาพของประชากรได้เป็นอย่างดี จึงจัดการศึกษาทางการพยาบาลที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมบนหลักการอุดมศึกษา เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้รอบ มีทักษะการปฏิบัติงานได้จริง สามารถให้บริการด้านสุขภาพกับประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม กล้าแสดงออกบนฐานของหลักประชาธิปไตย ดำเนินการศึกษา ค้นคว้าและวิจัย เพื่อแสวงหาองค์ความรู้ทางการพยาบาล การสาธารณสุขและสุขภาพ อันจะนำผลมาพัฒนาการจัดการศึกษาและการบริการวิชาการแก่สังคมตามปณิธานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นทรัพยากรส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพของประชากร

  1.3 หลักการและเหตุผล ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 

      1.3.1 หลักการและเหตุผล

              จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ทำให้อุตสาหกรรมเติบโตอย่างรวดเร็ว การสื่อสารไร้พรมแดน เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพของประชาชน ส่งผลให้ประชากรผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้น ปัญหาสุขภาพซับซ้อนและหลากหลายโดยเฉพาะโรคเรื้อรัง แม้ว่าระบบสุขภาพมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ประชาชนบางกลุ่มยังคงไม่สามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพได้อย่างเท่าเทียม 

              ตามที่ประเทศไทยได้มีการกระจายอำนาจจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วม มีการผสมกลมกลืนระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่กับภูมิปัญญาไทย ประชาชนตื่นตัวเรื่องกฎหมายมากขึ้น   กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายพัฒนาบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานและเข้าถึงประชาชนอย่างเท่าเทียม ให้ความสำคัญกับการขยายบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่ต้องจัดให้ประชาชนอย่างเป็นองค์รวมและต่อเนื่อง ครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพ เน้นการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในการดูแลตนเอง  การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการมีส่วนร่วม

              จากเหตุผลดังกล่าว ทำให้พยาบาลต้องมีบทบาทหน้าที่และขอบเขตการปฏิบัติงานที่กว้างขวางซับซ้อนมากขึ้นเป็นลำดับในการพัฒนาสุขภาพผู้ใช้บริการทั้งบุคคล ครอบครัว กลุ่มคนและชุมชนที่อยู่ในภาวะปกติ เสี่ยง  เบี่ยงเบนหรือเจ็บป่วย  จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาความรู้ความสามารถของพยาบาลให้เกิดความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ

              คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเป็นหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตพยาบาลระดับวิชาชีพมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 มีความพร้อมในการสร้างบุคลากรพยาบาลให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะสาขาซึ่งได้ผลิตมหาบัณฑิตสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนมาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมาและมีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ในการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ได้นำผลการประเมินการใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมาจากอาจารย์ผู้สอน ผู้เรียนและผู้สอนในแหล่งฝึกปฏิบัติมาใช้ ซึ่งพบว่าโครงสร้างของหลักสูตรเหมาะสม  จำนวนหน่วยกิตควรปรับลดลง เนื้อหาสาระของรายวิชาแกนและวิชาเฉพาะมีความทันสมัย ส่งเสริมการเป็นพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนและการมีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ สื่อการเรียนรู้และปัจจัยเอื้อต่อการเรียนการสอนเพียงพอ  กระบวนการเรียนการสอนส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นและส่วนร่วมของผู้เรียน พัฒนาความสามารถด้านการสร้างนวัตกรรมในรายวิชา มีความต้องการให้หลักสูตรส่งเสริมสมรรถนะของการเป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะสาขาให้ชัดเจนมากขึ้น กิจกรรมเสริมหลักสูตรเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา วิธีการวัดและประเมินผลที่ใช้ถูกนำมาพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพ ขอบเขตสมรรถนะของผู้ปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  ซึ่งจะใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุงในปีการศึกษา  2555

      1.3.2 ปรัชญาของหลักสูตร

              หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มีความเชื่อว่า สุขภาพชุมชนเป็นองค์รวมของสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ปัญหาสุขภาพชุมชนจึงเป็นปัญหาที่มีอยู่เดิมและเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่  ทำให้มีความซับซ้อน รุนแรงและจัดการได้ยากขึ้น การพยาบาลเพื่อสุขภาพชุมชนจึงต้องการพยาบาลเฉพาะสาขาเพื่อเป็นฐานในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (Advanced Nursing Practice) โดยเฉพาะด้านการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนต่อไป

              พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (Community Nurse Practitioner : CNP) เป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะสาขาในหน่วยบริการปฐมภูมิของสถานบริการสุขภาพทุกระดับและในชุมชนที่มีความรู้และทักษะอย่างลึกซึ้ง ในการรักษาโรคเบื้องต้น การบริหารจัดการเพื่อดูแลและพัฒนาศักยภาพด้านสุขภาพในชุมชน ร่วมกับบุคลากรอื่น ๆ และประชาชนที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมภายใต้กฎหมายและจรรณยาบรรณวิชาชีพ

              การจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่สอดคล้องกันในศาสตร์ทางการพยาบาลขั้นสูงและศาสตร์อื่นๆ                 ที่เกี่ยวข้อง เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อบูรณาการ การคิด การวิเคราะห์ ตัดสินใจและเลือกหรือริเริ่มยุทธวิธี รวมทั้งนวัตกรรมภายใต้องค์ความรู้และหลักฐานเชิงประจักษ์ที่จะเป็นผู้นำในการป้องกันภาวะเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย ให้การรักษาโรคเบื้องต้นและการพัฒนาศักยภาพให้ชุมชนอย่างเป็นองค์รวมและต่อเนื่องเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้เพื่อให้มหาบัณฑิตสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนปฏิบัติการพยาบาลด้วยหัวใจของความรับผิดชอบ  เอื้ออาทรและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

      1.3.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

              เมื่อผู้เรียนสำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  จะสามารถ

              1) ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนด้วยหัวใจแก่กลุ่มเป้าหมายในหน่วยบริการปฐมภูมิของสถานบริการสุขภาพทุกระดับและชุมชนแก่กลุ่มเป้าหมายโดยใช้องค์ความรู้ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องบนฐานของคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายด้วยหัวใจ

              2) วิเคราะห์  แก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์งานโดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ

              3)  บริหารจัดการการบริการพยาบาลให้กับกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพบนหลักของการทำงานอย่างมีส่วนร่วม การเสริมสร้างพลังอำนาจ การสร้างเครือข่ายและการใช้ทรัพยากรชุมชน

              4) ปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรทีมสุขภาพ เจ้าหน้าที่อื่นๆ และประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชนอย่างเหมาะสม

              5) ทำวิจัยหรือสังเคราะห์องค์ความรู้/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลและสุขภาพผู้ใช้บริการ

              6) สื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

              7) มีภาวะผู้นำและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

              8) ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ  และโครงสร้างหลักสูตร

 1. ระบบการจัดการศึกษา   

    1.1 ระบบการจัดการศึกษา

        ใช้ระบบการศึกษาแบบหน่วยกิตทวิภาค  โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติและ        1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ หนึ่งภาคการศึกษาฤดูร้อนมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์

    1.2 การคิดจำนวนหน่วยกิต

        รายวิชาภาคทฤษฎี ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

        รายวิชาภาคปฏิบัติ  ใช้เวลาฝึกปฏิบัติหรือทดลอง 2 ถึง 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า                 30    ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

        งานวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ ใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้า 3  ถึง 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือไม่น้อยกว่า  45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

      1.3 ระยะเวลาการศึกษา

        เป็นการจัดการศึกษาภาคพิเศษในวันเสาร์และอาทิตย์  นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายใน  2 ปีการศึกษาและอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษานับจากภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตร

     1.4 การลงทะเบียนเรียน

        เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา              พ.ศ. 2553

     1.5 การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

           เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา               พ.ศ. 2553

 2. การดำเนินการหลักสูตร

      2.1 วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

        ภาคทฤษฎี  เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.30 น.

        ภาคปฏิบัติ  เรียนวันจันทร์ – อาทิตย์รวมจำนวนชั่วโมงแล้วไม่เกิน  35  ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการวางแผนร่วมกันของนักศึกษาแต่ละคนกับอาจารย์ผู้สอนและครูพี่เลี้ยงในแหล่งฝึกปฏิบัติ

      2.2 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

        2.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการพยาบาล ได้รับปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการพยาบาล  หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์  หรือ             วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการพยาบาลสาธารณสุข  หรือประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์เทียบเท่าปริญญาตรี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำ       คณะพยาบาลศาสตร์เป็นกรณีไป

        2.2.2 มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่งที่ยังไม่หมดอายุ

        2.2.3 มีสุขภาพแข็งแรงและผ่านการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

          2.2.4 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการพยาบาลอย่างน้อย 1 ปีหรือได้รับอนุมัติจาก

แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

จำนวนนักศึกษา

ชั้นปีที่

ปีการศึกษา จำนวนนักศึกษา คน )

2555

2556

2557

2558

2559

1

20

20

20

20

20

2

-

20

22

22

22

รวม

20

40

42

42

42

จบการศึกษา

-

18

20

20

20

จำนวนสะสม

-

2

2

2

2

 

2.7  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย

           เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา               พ.ศ. 2553  (ภาคผนวก  ข.)

 3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

    3.1 โครงสร้างหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน        

          3.1.1   จำนวนหน่วยกิต   รวมตลอดหลักสูตร 38 หน่วยกิต

          3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา

แผน ก. (หน่วยกิต)

แผน ข. (หน่วยกิต)

วิชาบังคับ

      วิชาแกน

      วิชาเฉพาะสาขา

 

9

14

 

9

20

วิชาเลือก

3

3

วิทยานิพนธ์

12

-

การศึกษาอิสระ

-

6

รวม

38

38

 

รายวิชาในหมวดวิชาต่างๆ

       1) หมวดวิชาบังคับ

      วิชาแกน                                                                                         จำนวน หน่วยกิต

NG 8032 แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล                     

2(2-0-4)

NG 8023 การออกแบบและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล      3(3-0-6)
NG 8072 ระบบสุขภาพและภาวะผู้นำในวิชาชีพการพยาบาล

2(2-0-4)

ST 8012 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสำหรับการวิจัย

2(2-0-4)

            2)  หมวดวิชาเฉพาะสาขา

                    แผน ก                                                                             จำนวน 14 หน่วยกิต   

NG 8092 วิทยาการระบาดในการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน     

2(2-0-4)

NG 8014 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  1

4(4-0-8)

NG 8113 ปฏิบัติการการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  1

3(0-12-0)

NG 8102 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  2 

2(2-0-4)

NG 8133 ปฏิบัติการการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  2 

3(0-12-0)

  

                    แผน ข                                                                               จำนวน 20 หน่วยกิต

ต้องศึกษาเพิ่มเติมอีก หน่วยกิต

NG 8092 วิทยาการระบาดในการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน     

2(2-0-4)

NG 8014 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  1

4(4-0-8)

NG 8113 ปฏิบัติการการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  1

3(0-12-0)

NG 8102 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  2 

2(2-0-4)

NG 8133 ปฏิบัติการการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  2 

3(0-12-0)

NG 8033 สัมมนาการพัฒนาสุขภาพกลุ่มเป้าหมายที่เลือกสรรในชุมชน

3(3-0-6)

NG 8063 ปฏิบัติการการพัฒนาสุขภาพกลุ่มเป้าหมายที่เลือกสรรในชุมชน

3(0-12-0)

               3) หมวดวิชาเลือก                                                       จำนวนไม่น้อยกว่า หน่วยกิต

 

NG 8013 การพัฒนาบทบาทในการเป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง                 

3(3-0-6)

NG 8183          การพยาบาลต่างวัฒนธรรม                                       

3(3-0-6)

NG 8233 หลักสูตรและการเรียนการสอนทางการพยาบาล

3(3-0-6)

NG 8193 การวิจัยเชิงคุณภาพ

3(3-0-6)

หมายเหตุ  : นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาอื่น ๆ ที่เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

             4) หมวดวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ

NG 8236          วิทยานิพนธ์

12(0-36-0)

NG 8246 การศึกษาอิสระ

6(0-18-0)

            3.1.4 แผนการศึกษา

            1) แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาแผน  ก 

                     ชั้นปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1          

NG 8032 แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล                     

2(2-0-4)

ST 8012 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสำหรับการวิจัย

2(2-0-4)

NG 8092 วิทยาการระบาดในการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน     

2(2-0-4)

รวม

 

หน่วยกิต

                     ชั้นปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2

NG 8023 การออกแบบและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล      3(3-0-6)
NG 8014 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  1

4(4-0-8)

NG 8113 ปฏิบัติการการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  1

3(0-12-0)

รวม

 

10 หน่วยกิต

                  

                    ชั้นปีที่ 1 / ภาคการศึกษาฤดูร้อน

  วิชาเลือก    

3 (3-0-6)

รวม  

3 หน่วยกิต

                   

                    ชั้นปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1

NG 8072 ระบบสุขภาพและภาวะผู้นำในวิชาชีพการพยาบาล

2(2-0-4)

NG 8102 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  2 

2(2-0-4)

NG 8133 ปฏิบัติการการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  2 

3(0-12-0)

รวม

 

7 หน่วยกิต

 

 

 

                    ชั้นปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2

NG 8236 วิทยานิพนธ์ 

12(0-36-0)

รวม

 

12 หน่วยกิต

 

            2) แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาแผน  ข 

 

                    ชั้นปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1

NG 8032 แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล                     

2(2-0-4)

ST 8012 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสำหรับการวิจัย

2(2-0-4)

NG 8092 วิทยาการระบาดในการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน     

2(2-0-4)

รวม

 

หน่วยกิต

 

                     ชั้นปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2

NG 8023 การออกแบบและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล      3(3-0-6)
NG 8014 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  1

4(4-0-8)

NG 8113 ปฏิบัติการการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  1

3(0-12-0)

รวม

 

10 หน่วยกิต

                    ชั้นปีที่ 1 / ภาคการศึกษาฤดูร้อน

  วิชาเลือก    

3 (3-0-6)

รวม  

3 หน่วยกิต

 

                    ชั้นปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1

NG 8072 ระบบสุขภาพและภาวะผู้นำในวิชาชีพการพยาบาล

2(2-0-4)

NG 8102 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  2 

2(2-0-4)

NG 8133 ปฏิบัติการการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  2 

3(0-12-0)

รวม

 

7 หน่วยกิต

 

                    ชั้นปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2

NG 8033 สัมมนาการพัฒนาสุขภาพกลุ่มเป้าหมายที่เลือกสรรในชุมชน

3(3-0-6)

NG 8063 ปฏิบัติการการพัฒนาสุขภาพกลุ่มเป้าหมายที่เลือกสรรในชุมชน

3(0-12-0)

NG 8246 การศึกษาอิสระ

6(0-18-0)

รวม  

12 หน่วยกิต

 

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

แบบประเมิน

กรุณากรอกแบบประเมินเว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ต่อไป

ขอบคุณค่ะ
แบบประเมินเว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์

facebook marketing