่เปรียบเทียบผลของโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มและการให้ความรู้เป็นรายบุคคลต่อความรู้ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพเท้าและสภาพเท้าของทหารที่เป็นเบาหวาน ชนิดที่ 2 โดย รอ.หญิงโสมมนัส ว่องไววุฒิกุลเดช สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน

Back to Top