แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อจัดการภาวะอ้วนในเด็ก : การสังเคราะห์งานวิจัย โดยอ.ดร.กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม , อ.หทัยชนก บัวเจริญ และจันทิรา ไชยศรี

Back to Top