แนวปฏิบัติการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ : จากการสังเคราะห์งานวิจัยสู่การนำไปปฏิบัติ โดยรศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย อ.รัชนี ผิวผ่อง และอ.สุวรรณี มงคลรุ่งเรือง

Back to Top