แนวปฏิบัติการพยาบาลสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองเพื่อเฝ้าระวังการเกิดภาวะซึมเศร้า โดยน.ส.วรนุช ทองไทย สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน

Back to Top