แนวทางการจัดการกับภาวะหายใจยากลำบากเฉียบพลันด้วยตนเองที่บ้านในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โดยวราภรณ์ ตรีวิชา สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน

Back to Top