ผลลัพธ์ของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการดูแลสตรีที่เป็นมะเร็งเต้านม โดยผศ.ดร.รัชนี นามจันทรา ,อ.ดร.ปิ่นหทัย ศุภเมธาพร,ผศ.กนกพร นทีธนสมบัติ

Back to Top