ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นครรภ์แรก โดยรศ.ดร.จริยาวัตร คมพยัคฆ์และอ.ดร.กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม

Back to Top