ผลของโปรแกรมส่งเสริมการดูแลเท้าต่อการรับรู้พลังอำนาจในตนเองและพฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยอ.ดร.กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม และอ.หทัยชนก บัวเจริญ

Back to Top