ผลของโปรแกรมส่งเสริมการดูแลเท้าต่อการรับรู้พลังอำนาจและพฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองหลวง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมัตถก ศรีคล้อ สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน

Back to Top