ผลของโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดเพื่อป้องกันการกำเริบของภาวะหายใจลำบากของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในชุมชน โดยประเสริฐ ศรีนวล สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน

Back to Top