ผลของโปรแกรมการพยาบาลที่บ้าน ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิต โดยนางจุฑารัตน์ ภาตะนันท์ สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน

Back to Top