ผลของการให้ข้อมูลแบบรูปธรรม-ปรนัย ต่อความวิตกกังวลและการให้ความร่วมมือของผู้ป่วยที่ได้รับการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้น โดยอาจารย์รัชนี นามจันทรา และรศ.พรศิริ พันธสี

Back to Top