ผลของการให้ข้อมูลแบบรูปธรรม-ปรนัย ต่อความวิตกกังวลและการให้ความร่วมมือของผู้ป่วยที่ได้รับการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้น โดยน.ส.สุเธียรนุช ศิรินันติกุล สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

Back to Top