ผลของการใช้แบบบันทึกทางการพยาบาลต่อคุณภาพการบันทึกและความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพของหอผู้ป่วยใน โดยอาจารย์ ดร.นภาพร แก้วนิมิตชัย

Back to Top