ผลของการมีปฏิสัมพันธ์อย่างมีเป้าหมายต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและระดับอัลบูมินในเลือดของผู้ป่วยไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยผศ.ดร.กนกพร นทีธนสมบัติ ผศ.ดร.รัชนี นามจันทราและผศ.พรศิริ พันธสี

Back to Top