ผลการเรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ในรายวิชาการพยาบาลในระบบสุขภาพ โดยรศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัยและอ.ดร.กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม

Back to Top