ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำระดับรุนแรงในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กสิผล,ผศ.ดร.รัชนี นามจันทราและอ.ดร.ปิ่นหทัย ศุภเมธาพร

Back to Top