ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการรับประทานยาในทหารที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ โดยรอ.หญิงธมนพรรษ บุญเจริญ สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน

Back to Top