ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรงเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลหัวเฉียว โดยผศ.อรพินท์ สีขาว,อ.รัชนี นามจันทาและอ.สุทธิศรี ตระกูลสิทธิโชค

Back to Top