ปัจจัยทำนายสมรรถนะการพยาบาลด้วยหัวใจของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยรศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย,อ.พัชรี รัศมีแจ่ม และอาจารย์จริยา ทรัพย์เรือง

Back to Top