ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการดูแลตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง และระดับความดันโลหิต ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุในชุมชน โดยพัชราภัณฑ์ ไชยสังข์ สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน

Back to Top