ประสิทธิผลของโปรแกรมการควบคุมความดันโลหิตสูงของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในชุมชนโดยใช้ระบบปฏิสัมพันธ์อย่างมีเป้าหมายของทฤษฎีการพยาบาลของคิง โดยรัตน์ชรีญาภรณ์ คำราพิศ สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน

Back to Top