ประสิทธิผลของการเยี่ยมบ้านภายใต้ทฤษฎีการพยาบาลของโอเรมต่อความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ โดยไพรัช ม่วงศรี สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน

Back to Top