ประสิทธิผลของการเยี่ยมบ้านภายใต้ทฤษฎีการพยาบาลของโอเรมต่อความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ โดยรศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย และรศ.ดร.จริยาวัตร คมพยัคฆ์

Back to Top