ประสิทธิผลของการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจภายหลังได้รับการรักษาโดยวิธีขยายหลอดเลือดหัวใจ โดยรอ.หญิงภาวนา วัฒนสวัสดิ์ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

Back to Top