ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลและความวิตกกังวลต่อการผ่าตัดกับความต้องการข้อมูลก่อนผ่าตัดของผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจแบบเปิด โดยอาจารย์ ดร.นภาพร แก้วนิมิตชัย และผศ.ดร.รัชนี นามจันทรา

Back to Top