การแสวงหาความช่วยเหลือของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ก่อนเข้ารับการตรวจรักษาที่คลินิกวัณโรค โรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยธัญพร ปานสุวรรณ สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน

Back to Top