การสร้างและพัฒนารูปแบบกิจกรรมศิลปะเพื่อบำบัดภาวะซึมเศร้าในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและมีการได้ยินปกติ โดยอาจารย์ศิริยุพา นันสุนานนท์

Back to Top