การศึกษาเพื่อยืนยันและพัฒนาแบบวัดการปฏิบัติการพยาบาลด้วยหัวใจ สำหรับนักศึกษาพยาบาล โดยอ.ดร.ชฎาภา ประเสริฐทรง อ.อังสนา เบญจมินทร์ และอ.พัฒนา วันฟั่น

Back to Top