การศึกษามุมมองของผู้ป่วยเอดส์รายใหม่ที่มีต่อระบบการให้คำปรึกษา:กรณีศึกษา โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยผศ.ดร.กนกพร นทีธนสมบัติ และผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กสิผล

Back to Top