การศึกษามุมมองของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีต่อระบบการให้คำปรึกษา : กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยน.ส.ผุสดี วรรณภักตร์ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

Back to Top