การศึกษาปัจจัยทำนายการเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้เป็นเบาหวานในชุมชนภายใต้ทฤษฎีของพยาบาลของคิง โดยน.ส.จิราพร เดชมา สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน

Back to Top