การพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวาน ชนิดที่ 2 โดยน.ส.จริยา ทรัพย์เรือง สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน

Back to Top