การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายในชุมชน โดยนางพวงแก้ว พุทธพิทักษ์ สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

Back to Top