การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการส่งเสริมการมารับบริการตรวจเซลล์มะเร็งปากมดลูกของสตรีกลุ่มเสี่ยง : กรณีศึกษา คลินิกเอกชนแห่งหนึ่ง โดยน.ส.นภาพร ลิมปโสภณพนิช สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

Back to Top