การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยนางถนอมวรรณ์ ดำแก้ว สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

Back to Top