การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารในผู้ที่มีดัชนีมวลกายเกิน โดยรศ.ดร.จริยาวัตร คมพยัคฆ์ และผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กสิผล

Back to Top