การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารในผู้ที่มีดัชนีมวลกายเกิน โดยจันทรา น้ำดอกมะลิ สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน

Back to Top