การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ควบคุมความดันโลหิตไม่ได้ โดยนางยุพา สุทธิมนัส สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน

Back to Top