การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการควบคุมระดับไขมันในเลือดในภาวะผู้ที่มีไขมันในเลือดสูงในกลุ่มเสี่ยงน้อยและเสี่ยงปานกลาง โดยน.ส.พัทธนันท์ อยู่ยืนยง สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

Back to Top