การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุให้รับประทานยาอย่างต่อเนื่อง โดยน.ส.จุฑารัตน์ อินทโชติ สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

Back to Top