การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคอุดกั้นเรื้อรัง โดยน.ส.สุวัจนา ภักดิ์ภูมินทร์ สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน

Back to Top