การพัฒนาหุ้นส่วนสุขภาพสำหรับผู้เป็นเบาหวานโดยพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน โดยรศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย และอาจารย์หทัยชนก บัวเจริญ

Back to Top