การพัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาครรภ์แรก : กรณีศึกษาโรงพยาบาลหัวเฉียว โดยน.ส.พัชรี รัศมีแจ่ม สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน

Back to Top