การจัดการตนเองของพระภิกษุสงฆ์อาพาธด้วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับการรักษาที่คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลสงฆ์ โดยผศ.ดร.กนกพร นทีธนสมบัติ , อ.ดร.ปิ่นหทัย ศุภเมธาพรและกิ่งประภา เบญญาธนศรีศักดิ์

Back to Top