การจัดการตนเองของพระภิกษุสงฆ์อาพาธด้วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับการรักษาที่คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลสงฆ์ โดยนางกิ่งประภา เบญญาธนศรีศักดิ์ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

Back to Top